Polisi Preifatrwydd

Diogelu eich gwybodaeth breifat yw ein blaenoriaeth. Mae'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i www.SchmidtClothing.com a www.allarkllc.com. ac yn llywodraethu'r casgliadau a'r defnydd data. At ddibenion y polisi preifatrwydd hwn, oni nodir yn wahanol, mae pob cyfeiriad at Schmidt Clothing yn cynnwys www.SchmidtClothing.com.

Dillad Schmidt gwefan e-fasnach yw gwefan. Trwy ddefnyddio'r Dillad Schmidt wefan, rydych yn cydsynio â'r arferion data a ddisgrifir yn y datganiad hwn.

Casglu Gwybodaeth Bersonol

Dillad Schmidt gall gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, fel eich enw, cyfeiriad e-bost, a'ch cyfeiriad postio. NID YDYM yn storio unrhyw wybodaeth dalu.

Dillad Schmidt yn eich annog i adolygu datganiadau preifatrwydd gwefannau rydych chi'n dewis cysylltu â nhw Dillad Schmidt fel y gallwch ddeall sut mae'r gwefannau hynny'n casglu, ac yn defnyddio'ch gwybodaeth.

Yr hyn rydym yn ei gasglu 

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol:

Enw a theitl y swydd 
Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost 
Gwybodaeth ddemograffig megis cod post, dewisiadau a diddordebau 
Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i arolygon a / neu gynigion cwsmeriaid 

diogelwch 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu heb ganiatâd, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu a sicrhau'r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.

Telerau ac Amodau SMS:

Mae optio i mewn i farchnata SMS a hysbysiadau yn digwydd trwy nodi'ch rhif ffôn yn y dudalen ddesg dalu a chychwyn pryniant, tanysgrifio trwy ffurflen danysgrifio, neu anfon neges destun at allweddair. Trwy ddewis hysbysiadau marchnata SMS, rydych chi'n cytuno i'r telerau ac amodau canlynol: Rydych chi'n deall ac yn cytuno nad yw cydsyniad yn amod ar gyfer unrhyw bryniant. Rydych chi'n deall ac yn cytuno y bydd eich rhif ffôn, enw, a gwybodaeth brynu yn cael eu rhannu â'n platfform marchnata SMS Consistent Cart, a grëwyd gan CartKit Inc, cwmni â swyddfa yn Atlanta, GA, UDA. Rydych chi'n deall ac yn cytuno y bydd data a gesglir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer anfon hysbysiadau atoch (fel nodiadau atgoffa troliau wedi'u gadael) a negeseuon marchnata wedi'u targedu. Ar ôl anfon y negeseuon SMS, bydd eich rhif ffôn yn cael ei basio i'n partner dosbarthu SMS i gyflawni'r neges. Rydych chi'n deall ac yn cytuno, os ydych chi am ddad-danysgrifio rhag derbyn negeseuon marchnata a hysbysiadau SMS pellach, atebwch gyda STOP i unrhyw neges a anfonir gennym ni. Rydych chi'n deall ac yn cytuno na fydd dulliau eraill o optio allan, fel defnyddio geiriau amgen yn ffordd resymol o optio allan. Rydych chi'n deall ac yn cytuno y gallai cyfraddau neges a data fod yn berthnasol wrth dderbyn negeseuon SMS.

Holl ddillad ARK LLC dba Schmidt
15814 Champion Forest Dr # 1047
Gwanwyn, TX 77379

Sales@schmidtclothing.com

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi'i gyfyngu'n llwyr i'r Rhaglen ac nid yw'n cael unrhyw effaith ar unrhyw bolisi / polisïau preifatrwydd eraill a allai lywodraethu'r berthynas rhyngoch chi a ni mewn cyd-destunau eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch y polisi hwn, dylech gysylltu â ni yn Cefnogaeth @schmidtclothing.com